• essentiell - Kortsiktighet

  Männsikan verkar ha en gen för kortsiktighet. Och sakna en för långsiktighet.

  Läs mer här
 • essentiell - Liv i universum.

  Att liv kan uppstå i universum vet vi. Vi finns. Varför kan vi inte upptäcka annat? (fast vi borde)

  Läs mer här
 • essentiell - Halva Mänskligehten

  Vi är många som häpnas över den till synes explosionsartade globala ökningen av bekräftelsetörstande clowner som vinner mark och makt

  Läs mer här

KORTSIKTIGHET

Männsikan verkar ha en gen för kortsiktighet. Och sakna en för långsiktighet.

KORTSIKTIGHET

Människan verkar ha en gen för kortsiktighet. Och sakna en för långsiktighet.

(O)HÅLLBARHET

Varför tror vi att det är billigt att köpa ett paraply på $-STORE som är gjord för att gå sönder efter 10 användningar?

VÅR VÄLFÄRD

Vi måste bestämma oss: Vår samtida välfärd eller mänsklighetens.

ETT FÖRSVAR

Ska vi riskera att bli slukade av närmaste militära stormakt om vi skrotar vårt försvar?

KORTSIKTIGHET

Det är mycket viktigt, och även ett av nyckelbegreppen för essentiell.org, att betona följden av både personlighetsdraget kortsiktighet men också kortsiktighet gällande politiska beslut och politisk inriktning.
Samtidigt som egenskapen kortsiktighet eller kortsiktigheten i den rådande världspolitiken är olycklig i många avseenden, är det inte nödvändigtvis en oanständig sådan. Även ledare eller regeringar som i objektivt hänseende skulle anses som anständiga, kan vara extremt kortsiktiga.

Exemplet i stycket ovan där vi tog upp Narcissism och det nuvarande ledarskiktet (blev du länkad hit kan du läsa om det här) och exemplifierade med avseende på hur nationer sätter in stimulansåtgärder i en ekonomi för att BNP måste optimeras och öka från en-procentig årlig ökning till 2, 3 eller 5%, är talande i den aspekten.

Grundkursen i Nationalekonomi på vilken akademisk institution som helst i världen skulle säga att det är helt korrekt och följer en konsensus av ett korrekt förfarande. Alltså att stimulera ekonomin med satsningar på infrastruktur, sänkta riksbank-räntor för att bankerna ska öka utlåningen och därmed stärka köpkraften hos befolkningen så att den ska (måste) öka sin konsumtion.
Textbokexempel i ett perspektiv på 2, 5 eller högst 10 års sikt.

Om vi talar om ett samhälle i västvärlden eller de så kallad utvecklade länderna (developed countries) finns det en hörnsten i samhället som alla förhåller sig till. Hörnstenen är välfärd. I den finns allt det vi explicit förväntar oss ska tillgodoses av samhället men också delar som vi inte alltid ser som del av en välfärd men som vi ändå förväntar oss ska finnas eller fungera:

 • Sjukvård
 • Pension
 • Nya vägar/lagning
 • Skola
 • Kollektivtrafik (skitsnack, jag betalar 1000kr/mån för den. Svar: Sorry, det är bara ≈ 13 av den verkliga kostnaden). För en miljard får man 900 meter nybyggd tunnelbana
 • Dagis - Fritids (skitsnack, jag betalar 1000kr/mån för den. Svar: Sorry, det är bara ≈ 110 av den verkliga kostnaden)
 • Klippning av gräs, fällande av träd och ansning av (kommunala) grönområden
 • Vägar, lyktstolpar, trafikljus, vägskyltar. För en miljard kronor får man drygt 3 mil nybyggd motorväg
 • Föräldraledighet
 • Sjukersättningar
 • Mediciner
 • Försvar
 • Barnbidrag
 • Studiebidrag
 • Bostadsbidrag - tillägg
 • Flerbarnstillägg
 • Jordbruksstöd
 • Digitala kostnader (som tjänster och appar på nätet som ska förenkla gränssnittet mellan medborgare och myndigheter och stats-, landsting- eller kommunala institutioner)
 • Bidrag till landsbygdskommuner så att de, helt krasst, fortfarande kan existera)
 • Underhållsstöd
 • Socialbidrag
 • Föreningsstöd/Aktivitetsbidrag, så att barn och ungdomar kan utöva sport/aktiviteter på sin fritid. (Skitsnack, jag betalar i snitt 2000kr/år för den. Svar: Sorry, det är bara ≈ ¼ av den verkliga kostnaden)
 • Plogning/sandning/saltning av vägar
 • Bibliotek
 • Uppsättning/underhåll av el-, internet- och telefonledningar
 • Bidrag till otillgängliga mobilmaster
 • VAB
 • Forskningsanslag
 • Järnväg. För en miljard får du 2,5 mil nybyggd järnväg

Listan kan ju i princip göras lika sång som innehållet i hela den här sajten
Kostnaden för alla de komponenter i den ovanstående relativt korta listan, ökar varje år. Alltså måste BNP öka. Gör den inte det, måste den andel eller fraktion komponenterna upptar antingen minskas eller tas bort. Men det gör man gärna inte, för då blir den regimen inte omvald.
Alltså ser man i stället till att stimulera ekonomin, och det fungerar som sagt. Det har fungerat i 100 år och sett till de där 2, 5 eller 10 åren så kommer det fungera inom dessa också.

Men ALLA vet att det inte kommer fungera rent resursmässigt i ytterligare ens 50år. Vad man räknar med, alltså de som överhuvudtaget kommer i närheten av de här frågorna som politiska ledare, myndighetspersoner, Riksbanksledningar, forskare, företagsledare etc, de räknar med att "det kommer lösa sig". Ofta hänvisande till framtida teknologiska framsteg, ospecifikt vilka och hur dessa framsteg ser ut.

essentiell.org håller med om att forskningen gör framsteg. Stora framsteg inom en rad områden. Men är det inom rätt områden och är framstegen både så stora och hinner de bli "klara" innan vi når en tidpunkt när det är för sent? Ingen aning, och det har ingen annan heller. Man hoppas. Och samtidigt som man hoppas och kör på och samtidigt som forskningen gör sina framsteg och samtidigt som ekonomierna rullar på med stormsteg, som överhuvudtaget gör det möjligt att bidra till forskningen, så stiger den globala snittemperaturen exponentiellt.

Det finns två viktiga saker att inse i det ovanstående. För det första biter resonemanget sig lite i svansen. För att kunna forska och göra de stora teknologiska framstegen som "ska rädda oss", krävs anslag, och för att kunna ge anslag krävs en nationell hög BNP (samt årlig ökning av densamma) för att kunna ge anslag.
I det ligger samtidigt det problematiska att en regim i första hand skär ner på just forskningsanslag i stället för någon av de andra posterna som listas ovan. Eftersom en regim vill bli omvald. Eller mer explicit: Man skär hellre ner på forskningsanslag än på pensioner/dagis/sjukersättningar och dylikt eftersom de senare medför en irriterad och antagonistisk hållning från befolkningen. Så en regim är kortsiktig för att vi är det. Även en regim som skulle vilja och skulle kunna vara anständig.

Det andra, som kan vara viktig att inse med avseende på teknologiska framsteg, är att man får se upp med vad som faktiskt är framsteg och inte. Exempelvis kommer idag en så pass stor del av vår elproduktion från kolkraft och andra fossila källor att elbilar totalt sett är ett sämre alternativ än konventionella bensin eller dieselbilar.
Just ett dylikt lapsus är vanligt för människor som litar på sitt "sunda förnuft" när de ska härleda och analysera saker. Man missar helhetsbilden. Vi håller absolut med om att det är oerhört svårt och det kräver allt ifrån ett grundkunnande om ämnet, kreativitet/fantasi samt tid och därmed ork att faktiskt göra det. Och det finns ett paraplybegrepp för det och det kallas Forskning.

Många frågor således, inte bara klimatfrågor, tenderar att ofta ses i ett alldeles för litet sammanhang. För en given frågeställning måste man ta hänsyn till precis ALLA komponenter eller delmoment från absolut första steget till absolut sista för att kunna avgöra - bra/dåligt, hållbart/ohållbart, anständigt/oanständigt, rätt/fel.

Det är självklart inte så att essentiell.org förordar att vi ska sikta mot att inte tillverka el-bilar och att det är dåligt ur ett hållbarhetsperspektiv, snarare ska vi se till att det blir hållbart genom att ändra fokus på hur vi producerar elkraft.

En annan komponent i "det andra" som vi ska beakta gällande teknologiska framsteg kommer från en upptäckt av den brittiske ekonomen William Stanley Jevons, också känt som "Jevons Paradox".
Jevons upptäckte redan i slutet av 1800-talet att tekonologiska framteg som skulle öka effektiviteten inom kolanvändningen, snarare ledde till en ökad konsumtion av kol. Detta fenomen har sedan bekräftats i betydligt senare studier, läs mer här.

Vi ska inte gå in på detaljerna rörande det ekonomiska resonemanget då vi inte besitter den kompetensen men som boende i Stockholm och upplevt byggande av både Norra och Södra länkar av bilvägar, gjorda i syfte att effektivisera trafiken i Stockholm, vet att det snarare ökat problemen och att trafiksituationen är värre än nånsin efter dessa "effektiviseringar".

För att knyta ihop argumentationen om kortsiktighet så måste vi slå fast att vi är kortsiktiga. Både som människor och att vi helt enkelt inte besitter en gen för "långsiktighet". Men också som regimer och då av ett skäl: De vill bli omvalda.
Sen finns det uppenbarligen olika grad av oanständighet som en regim uppbär för att bli omvald. Man kan vara i grunden anständig och försöka minimera de ohållbara komponenterna i samhället men bara minimera dem. Målet är ändå att bli omvald. Sen kan man vara fullt ut oanständig och helt strunta i hållbarhetsagendan för att bli omvald. Båda är dock kortsiktiga.

Vi måste inse att i princip alla punkterna ovan som ingår i det som vi kallar välfärd måste skalas ner, och det har vi inte gjort än. Även här finns det grader av oanständighet bakom oförmågan till insikt. Vi kan vara i grunden anständiga men inte orka bry oss eller anse det som akut. Eller så är man oanständig fullt ut och helt struntar i hållbarhetsagendan.

Kortsiktigheten är och förblir dock ett problem, och stort sådant.

Att införa ett hållbarhetsperspektiv, fullt ut rent ekonomiskt, ses med stor sannolikhet som djupt naivt av (national)ekonomer, finansministrar, regimer och dylika finansiella institutioner, storheter och ledare.
Det förtjänas dock att påpekas att essentiell.org är fullt medveten om att ett hållbart samhälle innebär en baisse i världsekonomin av mått som är svåra att förutse. Vi tar upp delar av hur ett (o)hållbart samhälle ser ut och vilka konsekvenser det får på välfärdssamhället under nästa stycke (men vänta gärna med att hoppa dit). ⇒ välfärden o(hållbarhet).

Säkerligen kommer företag gå i konkurs, BNP kommer ha negativa siffror, folk kommer förlora sina jobb som i sin tur sätter extra tryck på en välfärd som redan ska finansieras i en global nedgång av världsekonomin.
Det scenariot är sannolikt, initialt åtminstone.
Och det är därför kortsiktigheten kommer in som en avgörande aspekt. De personer eller institutioner som vi räknade upp ovan inser (som gemene man gör och som gemene man inser) att en dylik omvälvning av samhället aldrig kommer genomföras på grund av att den regim som mot förmodan skulle våga...aldrig skulle bli omvald. Det är därför kortsiktigheten tas upp som en så pass stor del av de tecken som gör oss oroliga på essentiell.org. Vi är också en stor del av problemet eftersom en långsiktig hållbar politik inte får möjligheten att vara just det eftersom vi, i en demokrati, väljer kortsiktiga lösningar.

Är demokrati därmed också ett hot mot vårt samhälle eller civilisation?
Det är en fråga som essentiell.org inte vågar ta sig an att besvara men antonymen som Voltaire definierade den: "den upplyste despoten", med avseende på den ökande mängden av Narcissister och deras förbaskade tendens att sträva och inneha maktpositioner, gör även den lösningen omöjlig.

Det kanske är så att L...ska vara kort(livad).

Vi kan bara inse att kortsiktighet är en inneboende egenskap hos oss och att vi måste försöka se förbi den och försöka se, inte bara 5, 10 eller 20 år framåt. Utan 500 år framåt, minst.

(O)HÅLLBARHET

Har du blivit länkad hit utan att läsa den tidigare sektionen Kortsiktiga, är vi alla, gör det här. Även om det nte är nödvändigt

Vad är lika viktigt som, eller kanske också en förutsättning för, insikten att det sätt vi lever på i dagens samhälle är en återvändsgränd, är förståelsen att denna omstyrningen inte kommer bli lätt. Det kommer med stor sannolikhet även innebära en viss nedskalning av det välfärdssamhälle vi är vana vid.

Hela västvärlden är sammankopplad ekonomiskt på ett sätt som det är mycket svårt att reda ut eller ens förstå (det gör essentiell.org inte heller).
En rörelse som heter The Zeitgeist Movement, grundad efter de kända Zeitgeist filmerna försöker förklara det invecklade sätt på vilket all företags- och finansiell verksamhet är sammankopplade på ett mer lättförståeligt sätt. Och även om man ibland kan få en liten känsla av att de trycker in ett korn av konspiration i hela den apparaten, är just det en uppfattning essentiell.org ej delar. Om du vill läsa mer om Zeitgeist kan du göra det här

Även om det är att gå händelserna i förväg kanske det är lika bra att redan från start i ohållbarhetsresonemanget återge en video som visar hur kartorna över världens kustlinjer ändras om vattnet som är bundet i polarområdenas isar och glaciärer smälter.
Men dit är det ju långt långt än, invänder vännen av ordning. Om vi fortsätter med slit-och-släng och användning och förbränning av resurserna i nuvarande takt, ger de mest positiva prognoserna oss 170år. De mest negativa 45år. Och det är alltså tidsperioderna till följande scenario:

Videon visar hur havsnivåerna skulle öka vid total avsmältning av polar- och glaciärisarna och vilken effekt på kustområdena detta skulle få.
I en artikel från 2013 i Proceedings of the National Academy of Sciences (läs mer här) förutspås de arktiska isarna vara helt avsmälta till mitten av 2050-talet.
Det är 35 år dit.
Hur känns det? Visste du det? Och visste du men ändå inte ägnar det så mycket tanke eller oro kan man undra varför? Läs mer här.

Alla världsledare, vare sig de är politiska-, finansiella- eller stora företagsledare är väl medvetna hur och varför det kapitalistiska luftslottet är byggt. Och vi menar nu kapitalistiskt i den korrekta avsedda meningen, inte som det skällsord vänsterrörelser strör sig med.
För att göra ett ämne som är enormt till en kort(are) historia så kan vi börja med det som vi alla känner till om den ekonomiska grundtanken i västvärlden: allt ska växa på årlig basis. Vare sig det är på ett nationellt-, individuellt-, företags- eller i finansiellt plan. Och vi vet vad som händer om det inte gör det - börs, finans, ränte eller valutamarknader faller som en sten.
Du förväntar dig högre lön, Företaget du arbetar för förväntas ha en 10%-ig årlig ökning av sin omsättning. Och kom kom ihåg att det resultatet är nästa års noll-nivå...osv. Nationer beräknar sina budgetar på bas av en årlig ökning av BNP (eller GDP). Allting är förväntat och i en fundamental mening avsett att öka. Att expandera. Att växa.

Vi vet ju så klart att jorden har en finit storlek och massa och att denna tillväxt inte kan fortgå för evigt. Det är per definition inte möjligt. Då kan man ju invända att jorden är ju så enorm, det kommer ta miljontals år för jordens resurser att ta slut. Absolut, och vi menar inte att vi lever ohållbart i ett tids-span på miljontals år, Visst finns det råmaterial som kommer finnas kvar så länge. Så ja, jorden är enorm och det finns mycket råvaror att ta av. Men många ämnen och resurser som vi är beroende av, och inte en obetydlig del, börjar faktiskt redan ta slut Fossila bränslen är en känd viktig sådan. Och det finns många fler.

Den matematiken är bara en del av hela bilden. Den andra delen är så klart vad dagens konsumtions- eller slit-och-släng samhälle får för konsekvenser för miljön. Det kontinuerliga kravet att företag ska växa måste ju tas från någon källa och komma från någonstans. Ta en vara, kläder eller vad som helst gjort av nåt material, som går att köpa. Den hela processen kan sammanfattas i följande kedja:

producera - transportera - köpa - använda - slänga.

För att leva upp till den förväntade årliga ökningen av omsättning är delar av den kedjan (eller alla) föremål för optimering av avkastning. För företaget innebär detta en maximering av "köpa"-delen och minimering av "använda"-delen. Den ena är så klart beroende av den andra. Om företaget minimerar tiden för "använda" så maximeras ju också antalet gånger av "köpa".
Det förhållandet är både självklart och något vi alla är medvetna om. Men företaget är ju inte de som "använder", det är vi som konsumenter som använder varan. Så hur kan företagen påverka "använda"-delen?

Vi har alla varit på $-STORE (eller någon svensk motsvarighet) och köpt ett paraply för 10kr som, om du har tur, håller för 10 uppfällningar. Sen köper du ett nytt. Eller kanske det där 20-packet av batterier, också för en 10:a, som håller i max 5 minuter.
$-STORE paraplyet är i princip gjort av samma material som exempel vis ett BLUNT-paraply (vilket tydligen anses som ett kvalitetsmärke). Båda väger ungefär lika mycket, de är gjorda av ungefär samma material av plast, aluminium och trä. Men de viktiga delarna för hållbarheten, de som separerar ett kvalitetsparaply från $-STORE paraplyet, de är gjorda med avsevärd sämre kvalitet. Så att de ska gå sönder. Det är hela poängen.

essentiell.org har ingen kännedom om företaget som producerar BLUNT paraply, men för argumentationens skulle låt oss anta att det är ett familjeföretag som funnits länge och som har haft ungefär samma mängd anställda och samma omsättning (uppräknad med nåt årligt pris-index). Den typen av företag upptar en speciell del av företagsvärlden. Men de är inte en del av de företag som genererar de 10%-iga årliga uppgångarna på börsen, anställer människor, ökar lönerna och står för lejondelen av en nations BNP expansion.

Det gör producenterna och företagen som säljer $-STORE paraply.

Och på grund av att de företagen expanderar och årligen ökar sin omsättning, så gör också de allmänna världs- eller nationsekonomierna det. Pensionerna kan fortsätta betalas ut (med nåt årligt påslag), vägar kan byggas och förbättras, företagen kan anställa fler, sjukhus kan byggas och din lön kan höjas. Att lönerna höjs medför också att BLUNT kan höja priset på sina paraplyer lite grann och även höja lönerna till sina anställda.

Det förekommer mer eller mindre spekulativa resonemang om hur mycket exempelvis droghandeln i sin mycket långa förlängning bidrar till världsekonomin. Vi ger oss inte in i det resonemanget för vi vet inget om detta men poängen är att en icke obetydlig del, kanske till och med stor del, av de förmåner vi nyttjar i vårt välfärdssamhälle, kommer från en kommersiell struktur som vi skulle kalla oanständig.

Det är därför av yttersta vikt att vi förstår det sammanhanget och att en stor del av de företeelser vi tar för givet i vår vardag och den institutionaliserade välfärden som vi förväntar oss (tar för givet även) kommer från det faktum att vi har luftslott och att de fungerar. Också att vi implicit (eller explicit om du är oanständig) accepterar att vi genererar miljontals och åter miljontals ton av förbrukade paraplyer som till stor del hamnar som skräp i våra världshav.

Om vi bryter den cirkeln måste du, vi sannolikt acceptera en nedreglering av samhällsstandarden och våra välfärdsinstitutioner. Men om vi ser framför oss vår nämnda allegoriska och långt framtida barnbarnsbarn som föds 2518, kanske det gör det enklare.

VÅR VÄLFÄRD

Har du blivit länkad hit utan att läsa tidigare sektioner av Kortsiktighet, gör det här. Även om det nte är nödvändigt

Vi har nu försökt förklara hur vi ser på de ekonomiska fundamenten som styr och upprätthåller både vår materiella standard men också vårt välfärdssamhälle.

Läser man många manifest eller rörelse- eller partistadgar som skrivs av det som brukar gå under begreppet vänsterorganisationer/partier så går det inte att undgå att slås av det populistiska budskapet många har. Vi har redan varit inne på hur högerorganisationer, populistiska sådana, ofta använder begrepp och definitioner som bara går att finna under en synonymlista på begreppet oanständighet. Och just det kan man kanske inte skylla de rörelser som erkänner sig till en mer vänsterorienterad agenda för. Men populistiska är de. Vi drar inte alla över en kam bara för att vi använder uttrycket "vänsterorienterade".
Anständighet och oanständighet har varit ett centrala koncept för en stor del av den här sajten. Läs gärna mer om vår syn på de begreppen här.

Men för att återknyta till populismen och hur den börjar slå rot även hos mer traditionella politiska rörelser både åt höger och vänster. David Eberhard, överläkare i psykiatri har på ett väldigt pedagogiskt och övertygande sätt framfört tanken att det är vårt samhälle som behöver gå i terapi. I västvärlden, även om han säkerligen talar om Sverige specifikt, här beskriver eller binder han samman välståndssamhället och hur vi disponerar vår välfärd till att i stora stycken "curla" befolkningen. Ju rikare samhället och därmed du och jag blir, desto större krav verkar vi få på att samhället ska finnas till för oss eftersom samhället hela tiden sänker ribban av krav på oss som medborgare. Du kan läsa mer om David Eberhard här .

Skälet till att det nämns är två.
Först, att det säkerligen kan vara ett av skälen till att det är så många som inte bryr sig om var vår livsstil leder oss, och det är ett problem. Det andra är att det också kommer bli svårare och man drar sig extra mycket för att undvika en framtidsvision där den ribban måste höjas väsentligt.
Även om essentiell.org och den bakgrund vi har inte i inkluderar någon som helst ekonomisk merit utan snarare en naturvetenskaplig sådan, är vi trots detta övertygade om att vi har insett och korrekt tolkat de begrepp och ekonomiska fundament som tas upp i det förra stycket. Scrolla gärna upp och läs detta först eller klicka här.

Vad skulle då följden bli för ett samhälle som gradvis eller snabbt ställer om riktningen på hur vi lever eller tvingas leva?
Det är en skitbra fråga. Tyvärr går det (eller vi kan det inte i alla fall) inte att svara på exakt. Det blir spekulationer. Det blir också en fråga huruvida mänskligheten inser eller bestämmer sig för att göra något åt saken samtidigt eller om just ditt, mitt eller vårt land går i bräschen. Det beror också på hur fundamentalt finans- företags- och de nationella ekonomiska systemen är beroende på att de tidigare nämnda luftslotten upprätthålls. Pratar vi "Krügerkrasch"-storlek motsvarande sent 1920-tal eller fastighetsmarknadskraschen 2008 eller ännu djupare?

En sak som vi vet är dock att saker kommer bli dyrare, måste bli dyrare. Ingenting får tillåtas att produceras utan att vara hållbart. Det går inte basera en hållbar ekonomi på att tillverka saker av dålig kvalité så att vi ska vara tvungna att kontinuerligt köpa nya.

Vän av ordning kan och gör säkert, invändningen att det redan nu inte finns nåt krav på att vi måste köpa de där $-STORE paraplyerna som går sönder väldigt snabbt. Vi kan redan nu välja att köpa de dyrare, mer hållbara kvalitetsvarorna. Men det gör vi inte, är det direkta svaret. Vare sig du köper de billiga för att du inte har råd att köpa ett paraply för 400 kronor eller om du har råd men du ändå köper 49:90 kronorsparaplyet på bensinmacken "för att det är ju så billigt" och samtidigt intalar sig att man sparar pengar, så köper vi/alla alltså de billiga trots att vi kan köpa det som är dyrare och av högre kvalité.

På de 20 åren som kvalitetsparaplyet håller hinner man köpa i snitt (2 per år?) 40 stycken billiga till en kostnad av 2000 kronor. Och samtidigt ligger 39 stycken trasiga paraplyn och skvalpar i våra världshav.
Och du, vännen av ordning, även om vi håller med om att det valet redan finns, alltså att vi alla väljer att agera hållbart i denna fråga och bara köpa kvalitetsparaplyerna så hamnar vi ju faktiskt ändå just i den situation vi eftersträvar och ser framför oss. Och det är den situationen vi inte vet konsekvensen av. Alltså om insikten av de negativa konsekvenserna av slit-och-släng-mentaliteten får fäste hos människor kommer det få konsekvenser för världsekonomin. Vi är alltså tillbaka i resonemanget om vad som händer med välfärdssamhället om den ekonomin rubbas?

Tydligen är det alltså så vi fungerar. Vi fortsätter köpa de billiga skitparaplyerna. Och om vi är så "dumma" måste det helt enkelt bestämmas att de inte får tillverkas. Punkt slut. Den skeptiske invänder kanske med att säga att det är ett översittar- eller storebrorsamhälle som tvingar på sina medborgare i en viss riktning eller synsätt. Vi kan inte annat än med viss skamsenhet säga att det ändå måste gå till så. Det är inte bara Narcissistiska politiker eller oanständiga företag som skapar den ohållbara värld vi lever i. Vi måste inse att vi underhåller den. Och vi är uppenbarligen inte öppensinnade nog att förstå detta.

Den här tanken om att kvalité och hållbarhet måste i det närmaste grundlagstiftas

Även om överskriften till detta stycke angav att vi skulle beskriva vad som händer med (välfärds)samhället vid en total omvälvning av detta så medger vi att det inte går att göra i detalj.

Vad vi vet och har försökt underbygga med resonemanget ovan är att vi med stor sannolikhet kan glömma politiska drömmar som 6-timmars arbetsdag och liknande. Det är i den frågan också okänt om de rörelser som förespråkar dylika utökningar av välfärden inser att det välstånd som överhuvudtaget gör det möjligt att rent budgetmässigt införa 6-timmars arbetsdag, kommer från det välstånd den globala handeln och konsumtionssamhället skapar.

Eller med andra ord, alla de rättigheter och omsorg vi associerar med vår välfärd bygger på att det ligger en massa paraplyer i världshaven.

Det är viktigt att poängtera det även för dem som vill bygga ut den. Det bygger på att landet ska tjäna mer pengar (skatter). Ska de tjäna mer pengar måste vi tjäna mer pengar. Om vi ska tjäna mer pengar måste företagen tjäna mer pengar. Ska företagen tjäna mer pengar så måste...ja ni fattar.

Vi inser att ovanstående är signifikanta förenklingar men som vi ofta påpekat, även om exemplen är tagna ad-hoc är poängen det inte.

VÅRT FÖRSVAR

Har du blivit länkad hit utan att läsa tidigare sektioner, gör det här. Även om det inte är nödvändigt

This might not appear as an issue for sustainability but in reality it is of course.
If the world: 1/ possess means to annihilate it and 2/ have leaders that are constantly recruited from the ranks of the indecent or narcissist "race" and 3/ will be a sustainable world, there is no other means than to aspire for a world without number 1/. Because with number 2/, which essentially is the history of mankind, we know number 3/ will never happen.

So no matter how naive it probably is in the end, the aspiration for total disarmament is a requirement. That is not even a pacifist agenda. essentiell.org has only the vision of a society that simply still exists in 500 years in the end, no more no less. Total disarmament, looking at it rationally and historically, is likely one of the pillar-stones of the sustainability aspiration.

The word "implicitly" is popularly used in just about any context and it was nearly used again. As an argumentation for disarmament on a global basis the following metaphor was intended as a start:
As a world leader, how come you implicitly choose to accept and ignore the deaths of 100 children when investing in a $19 000 000 F16 fighter Jet (or equivalent) to add to your already 300 unit strong reservoir of fighter jets?

$19 millions is such an enormous sum that it would actually not only hinder the deaths of those 100 children due to famine, it could build a house to the family of one of them. It would also make sure that this child could go to school up to the age of 15. It would even be able to build the school, not only for the one kid but build a separate school for each of the other 99 children. And pay for the salaries of the teachers in these schools for 10 years. And nota-bene, let us through in a house also for the families of the 99 children that didn't get a house, and as a total that would only cost ¼ of that single F16 Fighter Jet.

However, not even that is the point and yes of course it matters where in the world you chose to invest the equivalent cost of an F16.

The point that essentiell.org want to make crystal is: There are no implicit action here, you explicitly make that choice. You could, if you were decent, choose not to invest in the 301:st fighter jet and to invest those money in things that are decent or at the least, not in things meant to kill other members of mankind.
Again, the numbers are taken as qualitative estimates, but the point is duly crystal.

One objection has already been brought up and that is the almost ridiculous naivety of that reasoning. Yes duly noted, it is certainly ridiculous in its naivety but it is also the most decent reasoning.

Another objection is that one might ask if this is really the responsibility of someone making these decisions? The only pipe-line of ruling should end in the welfare of the people that are ruled by that person or regime. Why is it the responsibility of a rich(er) country to even consider actions that helps people that firstly might even resent the livelihood/religion/culture of the donor society and secondly could be thought of as had put themselves in the situation that they currently are in? If they are subjected to illness, no health care, no education or to a general anarchy that could wipe his family out in a heartbeat? Chose another regime for god sake! Or move!

A simple answer is yes, it is formally not the responsibility of any regime to look for the welfare of anyone else than its own people. Another answer is again that it is the most decent way to act. That is however likely not a sufficient argument.

Look at it this way then:
essentiell.org has argued in favor of the idea that we at least should consider an implication of the term L in the Drake equation. We are not stating it as a fact, not in the least, but if the reason behind the lack of any traces of other life than mankind, is that intelligent life that reach a level of technological advancement does something wrong, (that we have argued here), then it is not a very far fetched idea that an arms race and increase in military arsenal is not the right way to go. At least, it seem silly to make the assumption that it is the right way.

The prevailing global idea is that some kind of equilibrium state of military strength will guarantee world peace. Could that be the something that we are mistaken about? Well if it is a universal axiom that intelligent life who reach a certain level of technological advancement suddenly (measured in centuries from the starting point of that level) goes from 'radio-active' to 'radio-silent', we are at least obliged to consider where advanced civilizations go wrong? Why take the chance that massive (however equal) military strength is the correct way? (If you have been linked to this section and are not familliar with the concepts of 'radio-active/silent', please refer to this page)

essentiell.org is of the opinion that if we remove these massive arsenals of weapons of mass-destruction, we at least eliminate the possibility that the something is global wars annihilating the current standard of society.

Changing focus to decency again.
Is it easier to act decent if you as a citizen or leader change perspective to not your children or even your great great grand children but your offspring that must live on this planet in 500 years? What a ruling party of any country must ask themselves is: "Does this law or decision make the foundation of the life of my great great great great great great great granddaughter better?" "Are my decisions such that she even has the chance to be born? And if so, do my decisions increase or decrease the risk of fulfilling the apparently universal axiom of a declining technological advanced civilization so that my far-futured great10grand daughter doesn't live in a society not very different in standards from the 16:th century?"

Only hypothetically, if a world leader suddenly has an idea that a 30 feet wall between their own country and the neighboring country is a great idea today, there should be a filter that make the same leader also consider if that wall will be beneficial for his or hers future grandchildren? Does it produce such a constructive interface between the countries that the future and dialogue will likely be improved?

The feature of naivety has been brought up previously. The prospect of a country without a military defense would seem ridiculous to a few and at least naive to many more. It would be assumed that this label comes from the notion that every country that is brave enough to initiate disarmament would sooner rather than later simply be invaded and engulfed by the countries that don't.
Perhaps. Perhaps not.

Let us envision an invasion by another country.
First of all, as a military axiom, neither a tactical nor a strategic large scale military attack is initiated without the significant likelihood of success. (To indulge Colonel-Major Stiffupperlip Smith at military school teaching strategy and his duly objection: yes, there could be occasions where 'loosing' is beneficial to the overall strategy)

So skipping the military decisions that precede and follow the un-timely deaths of Mr's X,Y,Z...and Miss's A,B,C etc etc etc etc during this invasion, we simply conclude that 34583 died in the successful invasion. 21334 deaths from the invading side and 13249 from the defending side. An additional destruction of buildings and infrastructure for $62.7 Billions and the deaths of 47845 civilians was also added to the bill after the 3 weeks and 4 days invasion.

The invaded country does now have 15.1 million residents in contrast to 15 million 3 weeks and 4 days earlier, counting the occupational forces to 100.000. A large fraction of the 100.000 person strong occupational force does however feel a considerable deal of hatred towards the people of the invaded country because their best friend was killed in the invasion. This fraction of 'animosity' should be added to the normally indecent within the occupational forces whose personality feature by itself lead to a feeling of superiority and malice. Together, they impose random killing, rapes, the destruction of homes etc whenever they have the chance.
In Addition there is a profound hate from the people of the occupied country from the many relatives to the dead of both the defending forces and the civilians that were killed. Creating mutual, constant vendettas during the whole occupation leading to 300 more deaths of the occupational forces and 600 of the resistance/civilians, each month.

This writing is not intended as a novel so it is left to the readers to imaging the minds and day-to-day lives of people on both sides following the hypothetical invasion.

The same invasion without any defense forces:
It was done in 1 day and 2 hours. 0 casualties on either side.Except for the destruction of 12 communication hubs or poles, 1 bridge and small scale grazes on 3 governmental buildings, no destruction what so ever regarding buildings and infrastructure.
A country without any military infrastructure at all also mean that the invading country only leaves an occupational force of 10.000. Some of these are still indecent of course and will inflict harm and indecent behavior which will affect the civilian population.
Due to the 'peaceful' occupation and simply lack of weapons in the occupied country there are "only" a total 5 deaths related to the invasion each month.

In this scenario, the end result is essentially the same but due to the fact that the invaded country lack any type of weapons arsenal the sum of total deaths and destroyed infrastructure is kept to a minimum. If the end result is the same, why embrace a foundation that only lead to killing, deaths, massive destruction of infrastructure and indecency?

There is a load of 'ifs' and 'buts' in this naive simplification so it must be emphasized that if the ideals of essentiell.org have a global impact, there doesn't even exist an invading force. Global disarmament is the goal and even the slightest skirmish wouldn't either take place or result in a casualty number and general misery not even remotely comparable to the situation with no defence at all.

But what about the discouraging effect on any invading force when the military muscles are essentially equal? Or if both have nuclear arms? If the answer to that is that both countries will stay put and not pursue any plans of invasion, isn't that a proof that we should increase our armament and military expenses?
The answer is by all apparently rational means, yes.
If peace and global security is the ultimate goal we should strive for a world where all countries have an equal amount of arms preferably with nuclear weapons in the arsenal because that seem both sensible and logical in the perspective of mutual discouragement.

The problem is indecency and that the only time-scale we have to validate this hypothesis is 60 years. Yes, it has apparently worked for the last 60.
However as stated in other sections, there is a growing indecency in the world and there seem to be a periodicity and frequency of wars that likely has some correlation with the fact that indecent men (they are all men) have a tendency to occupy apex positions in world regimes. So even though the idea of the discouraging effect of mutual military strength (or even any military arsenal with the intent to be discouraging) seem good in theory, just look at the image that was shown on the first page which strongly suggests that it isn't a viable idea in all practical aspects:

Kontakt

Skicka oss ett meddelande om du undrar över något.